Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Muğla Valiliği
Muğla Valiliği

SEYDİKEMER KAYMAKAMLIĞINDAN (Milli Emlak Servis Şefliği) 2886 SAYILI KANUN UYARINCA SATIŞA ÇIKARILACAK TAŞINIR MAL

12 Ekim 2018

SIRA NO

 

 

İLİ/İLÇESİ

 

 

MAHALLE

TAŞINIRIN BULUNDUĞU ADA/PARSEL NO

TAŞINIRIN CİNSİ

YAKLAŞIK ÜRÜN MİKTARI

TAHMİNİ BEDELİ (TL)

(KDV HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

MUĞLA/SEYDİKEMER

İZZETTİN

-/881

ZEYTİN

500,00 Kg

1.750,00 TL

----

18/10/2018

09:30

2

MUĞLA/SEYDİKEMER

MİNARE

-/571

ZEYTİN

150,00 Kg

525,00 TL

----

18/10/2018

10:00

     

  Seydikemer İlçesinde bulunan ve yukarıda tapu kayıt bilgileri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesine görePazarlık Usulü” ile Kaymakamlık Makamından alınan 05/10/2018 tarih ve E.18489 sayılı OLUR’a  istinaden Seydikemer Malmüdürlüğü Makam  Odasında yukarıda belirtilen gün ve saatte toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.

 

 1. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
 1. Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
 2. Tebligat için Türkiye’deki adreslerini gösterir belgeyi,
 3. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını içeren nüfus kayıt örneği veya aslını ibraz etmek şartıyla, sürücü belgesi ve pasaport  örneklerini vermeleri, (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
 4. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2018 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda (b), (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri şarttır. (Komisyona verilecek olan belgeler asıl yada noter tasdikli olması gerekmektedir.)
 1. İstekliler, mesai saatleri içinde her türlü bilgi ve şartnameyi Seydikemer Kaymakamlığı ( Milli Emlak Servis Şefliği) ücretsiz görebileceklerdir.
 2. İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü bir mektupla gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden Komisyon sorumlu değildir.
 3. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 4. Taşınır malın ihale bedeli üzerinden % 8 KDV ile benzeri her türlü vergi, harç ve yasal yükümlülükler alıcıya aittir
 5. İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale gün ve saatinden önce yukarıdan belirtilen şart ve yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmalıdır.
 6. Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve www.muğla.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir. İrtibat Tel: 0 (252) 656 21 23

İLAN OLUNUR.                                           

    

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır