Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
Kooperatifin Tanımı, Amacı ve Devri

1 - KOOPERATİF NEDİR?

“Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir.”

2- Kooperatifin amacı:

 

A) KONUT YAPI KOOPERATİFLERİ   

  • Amaç ve faaliyet konuları:
  • Madde 6- Kooperatifin amacı ortaklarının konut ihtiyaçlarını karşılamaktır.

B)TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFLERİ

  • Amaç ve faaliyet konuları:
  • Madde 6- Kooperatifin amacı ortaklarının işyeri ihtiyaçlarını karşılamaktır. 

c) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifleri           

  • Amaç ve faaliyet konuları:
  • Madde 6- kooperatifin amacı; bu anasözleşmede sayılan imalat ve tamiratla ilgili meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ile sanayicilerin, günün icaplarına uygun modern ve teknik şartları haiz birer işyerine sahip olmalarını sağlamak ve topluluğun genel hizmetlerin karşılayacak tesisleri içine alan bir küçük sanayi sitesi kurarak;
  • 1) Teknik görgü ve bilgilerini artırmak,
  • 2) Modern imalat metotlarından faydalandırmak,
  • 3) İşbirliği ve ihtisaslaşmanın gerçekleştirilmesi gibi
  • 4) Çalışmaları yaparak mesleki gelişmelerini sağlamaktır.

 

3- YAPI KOOPERATİFLERinin devri:

 

         Yapı kooperatiflerinin devrine ilişkin 13.06.2010 tarih ve 27610 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 03.06.2010 tarih ve 5983 sayılı “kooperatifler kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun”un 5’inci maddesi ile, 1163 sayılı kanuna eklenen geçici madde 3’te “1163 sayılı kooperatifler kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca;

Mülga Sanayi Ve Ticaret Bakanlığınca Yapı Kooperatifleri Ve Üst Kuruluşları ile ilgili başlatılmış veya planlanmış iş ve işlemler ile bunlara dair her türlü hak, yetki ve görevler mülga Bayındırlık Ve İskan Bakanlığına devredilmiştir. Mülga Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı, Sanayi Ve Ticaret Bakanlığınca başlatılmış veya planlanmış iş ve işlemleri yürütmeye, bunlar hakkında yeni iş ve işlemler yapmaya gerekli görünenleri tasfiye etmeye yetkilidir. 13.06.2010 tarihli 5983 sayılı kanunun 5. Maddesi uyarınca yapı kooperatiflerinin sanayi ve ticaret bakanlığınca Bayındırlık Ve İskân Bakanlığına devrine ilişkin usul ve esasların belirlendiği, 13.09.2010 tarihli protokol imzalanarak 13.12.2010 tarihi itibariyle mülga Bayındırlık Ve İskân Bakanlığına devredilmiştir. Bayındırlık Ve İskân Bakanlığının kapatılmasının ardından; Yapı Kooperatifleri ve Üst Kuruluşlar için ilgili Bakanlık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlendirilmiş olup, Kooperatiflerle ilgili tüm iş ve işlemler Müdürlüğümüz Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.  

Kooperatif işlemleri için bakanlığımızın yapı kooperatifleri portalını ziyaret ediniz. 

http://yapikooperatifportal.csb.gov.tr/