Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Muğla Valiliği
Muğla Valiliği
Bilgi Teknolojileri ve Destek Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğünün Görevleri

                        BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

         1- 10/07/2018 tarih ve 1 no.lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 644 sayılı KHK’de tanımlanan görevlerden Şube tarafından yapılması gerekli iş ve işlemleri yürütmek

         2- İl Müdürlüğü hizmet birimleri ve çevresinin temizlik, bakım ve onarımı iş ve işlemlerini yürütmek

         3- İl Müdürlüğünün yemek, yemekhane hizmetlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak

         4- İl Müdürlüğü hizmetindeki resmi ve kiralık araçlara ilişkin iş ve işlemleri yapmak, tüm araçları sevk ve koordine etmek, bakım ve onarımları ile sigorta ve muayenelerini zamanında yaptırmak.

         5- İl Müdürlüğünün bilgi işlem hizmetlerini yürütmek

         6- İl Müdürlüğünün (merkez ve ilçeler) ihtiyaçlarını belirleyerek malzeme (tefrişat, kırtasiye, toner temizlik malzemeleri vb.) mal ve hizmet alımları ile ilgili işlemleri yürütmek, 4734 ve 4735 sayılı Kanuna göre; İl Müdürlüğünün malzeme ve hizmet alımı ihtiyacını karşılamak,

         7- 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak

         8- İl Müdürlüğünün sivil savunma, sekaps ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

         9-  Genel evrak (gelen –giden), posta, kurye ve arşiv hizmetlerini düzenlemek yürütmek

        10- Arşiv ve dosyalama işlemlerini yapmak, arşivde bulunan evrakların uygun koşullarda muhafaza edilmesini sağlamak, mevzuata göre miadı dolmuş evraklarla ilgili iş ve işlemleri yapmak, arşivler arası evrakların transferini yapmak, yıl sonunda üst makamlara gönderilmesi gereken raporları düzenleyerek raporların üst makamlara ulaşmasını temin etmek,

        11- Müdürlük santralleri, fotokopi, yazıcı v.s., klima, su tahliye pompası, asansör, güç kaynağı gibi rutin bakım gerektiren Müdürlük araç ve gereçlerinin bakımlarını yaptırmak, değişmesi gerekenlerin işlemlerini yapmak, santral iş ve işlemlerini yürütmek,

        12-  İl Müdürlüğünün taşınır, ayniyat iş ve işlemlerini yapmak

        13- İl Müdürlüğünün güvenlik iş ve işlemlerini yürütmek, yangın ve diğer risklere karşı gerekli işlemleri yapmak, yangınla ilgili olarak söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekiplerini oluşturmak, gerekli olan talimatları hazırlayıp uygun yerlere asılmasını sağlamak, bina güvenliği için gerekli olan tedbiri almak, aldırmak binada bulunması gereken yangın söndürme ile ilgili alet edevat ve tüplerin periyodik dolum ve bakımını yaptırmak

       14- İl Müdürlüğümüz lojmanlarında idarenin sorumluluğunda bulunan bakım ve onarım işlemlerini yürütmek

       15-  Sosyal tesis iş ve işlemlerini yürütmek

       16-  Ulaşım giderleri ile ilgili alım işleri ve işlemleri yürütmek

       17-  Memur ve İşçi personelin giyim yardımlarına ilişkin iş ve işlemlerini yapmak,

       18-  İş güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken iş ve işlemleri yapmak

       19- İl Müdürlüğünün taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek.

       20- 237 sayılı Taşıt Kanununa tabi hizmet veren araçların sevk ve idaresini sağlamak, taşıtların tamir ve bakımını yaptırmak, ruhsat, zorunlu trafik sigortası, muayene işlemlerini takip etmek, akaryakıt ve tamir giderlerini kontrol ederek kaydını yapmak,

       21- Bakanlık veya İl Müdürlüğü tarafından yapılacak program, organizasyon ve faaliyetlere ilişkin ulaşım, konaklama vb. destek hizmetlerini yürütmek

      22- Bakanlık veya İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.