İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 İMAR, İSKAN VE KOOPERATİFLER ŞUBE M?D?RL?ğ G?REVLERİ

 

-3194  sayılı İmar Kanunu ve ilgili Y?netmelikle belirlenen g?revleri yapmak.

 

-Coğrafi Bilgi Sistemi ile ilgili g?revleri yapmak.

 

-  3621 saylı Kıyı Kanunu ile ilgili g?revleri yapmak.

 

-  5543 sayılı İsk?n Kanunu ile belirlenen g?revleri yapmak

 

 - 5983 sayılı Kooperatifler Kanunu ile belirlenen g?revleri yapmak

 

 - Jeolojik et?t raporlarını değerlendirmek ve onaylamak.

 

 - İdarece verilecek diğer g?revleri yapmak.

 

İMAR, İSKAN VE KOOPERATİFLER ŞUBE M?D?RL?ğNCE

 

2010 YILINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER

 

 

1- KIyI MevzuatI;

 

A) Kıyı Kenar ?izgisi Tespit ve Onay İşlemleri, Deniz etkisinin bittiği, kara etkisinin başladığı sınırın Valilik tarafından 3621 sayılı Kıyı Kanununa g?re oluşturulan komisyonca tespitinin yapılmasıdır.

 

- 2010 yılında İlimiz sınırları i?erisinde toplam 14 adet halihazır harita pafta b?t?n?nde kıyı kenar ?izgisi tespiti yapılarak, Bakanlığımıza onaya g?nderilmiştir. Ayrıca Yalı, Yalıkavak, Ortakent-Yahşi Belediyelerinin t?m kıyı kenar ?izgisi aktarımları yine Valilik Komisyonunca yapılarak, Bakanlığımıza g?nderilmiştir.

 

 - 2010 yılı sonuna kadar; Kıyı kenar ?izgisi tespiti ama?lı yıllık programda yer alan işleri, yatırımcılar tarafından talep edilen 8 adet yeni tespit ?alışması ve arazi ?alışmaları yapılan 3 adet talebin b?ro ?alışmaları tamamlanacaktır.

 

- Onaylı Kıyı Kenar ?izgilerinin Sayısallaştırılması İşlemleri, onaylı kıyı kenar ?izgisi pafta ve yazışma dosyalarının bilgisayar ortamında sayısallaştırılmasıdır.

 

- 2010 yılında Milas İl?esinin tamamına, Bodrum İl?esinin yarıdan fazlası, İl sınırı kapsamında ise %60?ına ait kıyı kenar ?izgelerinin sayısallaştırılması tamamlanmıştır. Diğer il?eler i?inde aynı işlemler devam ettirilmektedir.

 

- 2010 yılı sonuna kadar; arşivin bilgisayar ortamına aktarılması, arşiv bilgilerine ulaşımın sağlıklı ve hızlı olmasının sağlanmasıdır.

 

B) Ahşap İskeleler, Kıyının kamuya a?ık kullanımını engellememek şartıyla 1/1.000 ?l?ekli uygulama imar planı yapılmaksızın s?k?lebilir nitelikte yapılacak ahşap iskelelere ilişkin protokolleri imzalamak, sekretarya g?revini yapmaktır.

 

- 2010 yılında Bodrum, Milas ve Marmaris İl?elerinde toplam 10 adet ahşap iskele i?in protokol onaylanarak, dağıtımı yapılmıştır.

 

- Yalnızca denize girme, g?neşlenme ve amat?r su sporları gibi faaliyetleri ger?ekleştirmek ama?lı M?d?rl?ğm?ze intikal eden 2 adet ahşap iskele talepleri 1 ay i?erisinde sonu?landırılacaktır.

 

C) İskele ve Dolgu Alanları, Kıyı Kanunu ve ilgili Y?netmelik h?k?mleri uyarınca kamu yararının gerektirdiği hallerde daha uygun alternatifler bulunmaması veya kıyı alanın yetersizliği halinde kıyının kamu yararına kullanımına ve kıyıyı korumak amacına y?nelik altyapı ve tesisler kapsamında 1/1.000 ve 1/5.000 ?l?ekli imar planlarının yapılmasına ve onaylanmasına ilişkin iş ve işlemlerdir.

 

- 2010 yılında Bodrum İl?esinden 21 adet iskele, kıyı d?zenlemesi ve dolgu teklifi İl Defterdarlığına g?nderilerek ?n izin işlemleri başlatılmıştır.

 

- Kıyının ve denizin kamuya a?ık kullanımı engellenmemek şartıyla, iskele, kıyı d?zenlemesi, yat yanaşma yeri, marina, balık?ı barınağı vb. gibi faaliyetleri ger?ekleştirilmesine y?nelik M?d?rl?ğm?ze intikal eden 10 adet imar planı teklifleri 1 ay i?erisinde sonu?landırılacaktır.

 

 

            2- 2510/5543 sayılı İSKAN MEVZUATI;

           

- İskan Uygulamaları; G??menleri, g??ebelerin, yerleri kamulaştırılanlar i?in yapılacak iskan ?alışmalarını, k?ylerde fiziksel yerleşimin d?zenlenmesine ilişkin tedbirleri almak, k?y nakli işlemlerini sağlamak, iskan edilenlerin hak ve h?k?ml?l?klerini d?zenlemektir.

 

- 2010 yılında hak sahiplerinin tapuda satış işlemlerinde kurumca verilen şerhlerin kaldırılması i?in 10 adet yazışma yapılmıştır.

 

- İlimizde 2010 yılı et?d-proje programında 5543 sayılı İskan Kanunu kapsamında herhangi bir iş bulunmamaktadır.

 

 

3- BELEDİYE ŞİKAYETLERİ;

 

- İlimiz sınırları i?erisinde yer alan Belediyelerin İmar Uygulamalarına y?nelik doğrudan M?d?rl?ğm?ze verilen veya diğer kumlardan M?d?rl?ğm?ze intikal eden şikayetlerin 5542 sayılı Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanununa g?re yerinde incelenerek, imar mevzuatına uygunluğuna ilişkin teknik rapor hazırlanması ve bu raporun gereğinin yerine getirilmesinin sağlanması i?in ilgili yerlere dağıtımının yapılmasıdır.

           

- 2010 yılında toplam 64 adet şikayet dilek?esi i?in teknik rapor d?zenlenerek, dağıtımı yapılmıştır.

 

- Belediyelerin İmar Uygulamalarına ilişkin işlemlerde Mevzuata uygunluğun sağlanması, Belediye ?alışanlarının teknik y?nden bilgilendirilmesi, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi i?in gerekli tedbirlerin alınabilmesidir. M?d?rl?ğm?ze intikal eden 10 adet şikayet dilek?esi 2 ay i?erisinde mahallinde incelenerek, sonu?landırılacaktır.

 

 

4- M?cavir Alan Teklifleri;

 

- Bakanlığımızın ilgili Genelgelerine g?re Belediye m?cavir alanı taleplerinin incelenmesi, taleplerin onaylanmak ?zere Bakanlığımıza g?nderilmesi işidir.

 

- 2010 yılında G?ll?k ve Yerkesik Belediyelerinin m?cavir alan tekliflerindeki eksikliklerin tamamlanması bildirilmiştir.

 

- M?cavir alan i?erisinde alınması veya ?ıkması tekliflerinin İmar mevzuatına ve Bakanlığımız Genelgelerine uygunluğunun sağlanmasıdır. M?d?rl?ğm?zde bekleyen m?cavir alan talebi bulunmamakta olup, talep olması halinde ivedilikle sonu?landırılacaktır.

 

5- 3367 SAYILI KANUN KAPSAMINDA FENNİ MESULİYET İŞLEMLERİ;

 

- 3367 sayılı Kanun kapsamında oluşturulan yerleşme alanlarındaki ihtiya? sahiplerinin yapacakları binaların fenni mesuliyet (elektrik, tesisat, mimari, subasman vb) işlemlerini ger?ekleştirmektir.

 

- 2010 yılında 123 adet yapı i?in inşaat seviyelerine g?re fenni mesuliyet işlemi ger?ekleştirilmiştir.

 

- İhtiya? sahiplerinin yapacakları yapıların fen ve sağlık kuralları ile imar mevzuatına uygun olarak yapılmasının sağlanmasıdır. M?d?rl?ğm?ze intikal eden 1 adet fenni mesuliyet talebi bulunmakta olup, 15 g?n i?erisinde sonu?landırılacaktır.

 

 

6- İLLER BANKASI K?Y KALKINMA PAYLARI;

 

- Bakanlığımızın ilgili Genelgelerine g?re İller Bankasından ?deneği tahsis edilen k?ylere yapılacak olan d?ğn salonu, k?y konağı, pazar yeri, yolların taş parke kaplanması işi vb işlerin M?d?rl?ğm?z kontrol?nde yapımının sağlanmasıdır.

 

- 2007 yılı İller Bankası K?y Kalkınma Payından 2009 yılı i?inde İlimizin 30 k?y? i?in 1.257.000,00 TL yardım tahsis edilmiş olup, 30 adet inşaatın 24??n?n ?demeleri tamamlanmış, 6 adetin ise yapımı devam etmektedir.

 

- 6 adet inşaatın fen ve sağlık kurallarına uygun olarak, 2010 yılı i?erisinde inşaatları tamamlanmasına m?teakip ?demelerin yapılmasını sağlamaktır.

 

 

7- İMAR PLANI VE HALİ HAZIR HARİTALARIN ARŞİVLENMESİ;

 

- İl ?zel İdareleri ve Belediyelerce onaylanan imar planı ve değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Mevzuatına uygunluğunun incelenmesi, aykırı hususlar i?in rapor d?zenlenerek, Bakanlığa ve ilgilisine bildirmektir.

 

- 2010 yılında İlimiz sınırları i?erisinde onaylanan 22 adet imar planı ve değişikliği incelenmiştir.

 

- İl ?zel İdareleri ve Belediyelerce onaylanan imar planı ve değişikliklerinde 3194 sayılı İmar Mevzuat h?k?mlerinin tam ve amacına uygun olarak uygulanmasının sağlanmasıdır. M?d?rl?ğm?ze intikal eden imar planı ve değişiklikleri ivedilikle incelenmektedir.

 

8- KURUMLARA G?R?Ş BİLDİRİLMESİ;

 

- Hazineye ait parsellerin 5543 ve 3621 sayılı Kanunlar kapsamında kalıp kalmadığı hakkında g?r?ş verilmesi, kıyı kenar ?izgisinin iptali y?n?nde a?ılan davaların savunmalarını, davaya konu bilgi ve belgeleri Mahkemeye iletmek, 2B kapsamında olan yerlerin kurumumuz mevzuatı kapsamında kalıp kalmadığına ilişkin g?r?ş bildirmektir.

 

- 2010 yılında 54 adet Malm?d?rl?ğne, 125 adet Mahkemeye, 2 adet de Kadastro M?d?rl?ğne g?r?ş bildirilmiştir.

 

- İlgili Kanunlar ?er?evesinde kurumlara gerekli incelemeler yapılarak yasal s?resi i?erisinde g?r?ş bildirmektir. M?d?rl?ğm?ze intikal eden 18 adet g?r?ş talebi 2 ay i?erisinde sonu?landırılacaktır.

 

9- VALİLİK?E OLUŞTURULAN KOMİSYONLARDA G?REV ALMAK;

 

- Valilik?e oluşturulan ?eşitli komisyonlarda M?d?rl?ğm?z mevzuatına g?re gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılarak, komisyon kararları oluşturulmaktadır.

 

10- RAYİ? VE BİRİM FİYAT TESPİTİ;

 

- Bakanlığımızca yayınlanacak rayi? ve birim fiyatların tespitinde değerlendirilmek ?zere İlimiz dahilindeki muhtelif işyerlerinden fiyatı tespit edilebilen malzemelere ait piyasadaki satış fiyatlarını g?steren listeler her ay toplanarak, internet ortamında Bakanlığımızın a?mış olduğu web sitesine aktarılmaktadır.